СДРУЖЕНИЕ

Извадка от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”ТА ФЛАМИНГО ”

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 5.Основни цели на Сдружението са:

 1. да обедини хората в изкуството на танците , сценичното изкуство и индивидуалното им развитие;
 2. да подпомага дейността на салса клуб „ Фламинго „ гр. Русе,
 3. да съдейства за подобряване материалната база и да стимулира богатата и разнообразна културна и концертна дейност на салса клуб „ Фламинго „ гр. Русе и на други организации, имащи отношение към обучението на деца и възрастни в областта на танците,
 4. да съдейства на  салса клуб „ Фламинго гр. Русе, при организиране на  музикални, културни и танцови събития,
 5. да утвърждава в хората любов към танците, изкуството, към здравословния начин на живот,
 6. да дава възможност на деца и възрастни за изява в областта на изкуството, танците, музиката  и развива индивидуалните им интереси.
 7. да насърчава творческата активност на деца и възрастни, самоинициативата и да подпомага тяхната  подготвка и изява,
 8. да предоставя възможности за пълноценно и изпълнено с полезно съдържание свободно време на деца и възрастни.
 9. да съдейства за популяризирането на тези идеи и да стимулира нови идеи в областта на културата, танците и изкуството,
 10.  да  работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на културата, танците и изкуството
 11.  да участива в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми и фондове, български държавни и общински фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с дейността, насочена за постигане целите на Сдружението;
 12. Други цели,определени със закон

Чл.6. Стратегически партньори на Сдружението при постигане на целите са юридически лица с нестопанска цел, българските и чуждестранните централни и местни власти, бизнес средите, международни програми и институции, обществеността.

Чл. 7.Средствата за постигане на целите на Сдружението са:

1.набиране на дарения в парична и непарична форма, материали , консумативи и пособия, наемане на помещения, консултанти и лична безвъзмездна помощ и труд от членове на Сдружението;

2.оказване на съдействие на салса клуб „ Фламинго “ гр. Русе , образователни центрове, местни обществени и граждански институции, организации, общности и граждани в работата им, свързана с деца и възрастни;

3.организиране чрез благотворителни акции, събития, чествания, представления, концерти, конкурси и други законни способи за набирането на средства и предоставянето им за дейности, свързани с целите на Сдружението;

4.осъществяване и поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане на целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на Сдружението;

5.участие в проекти в области, сходни с целите на Сдружението.

6.осъществяване самостоятелно или в  партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на културата и изкуството – участие в български и международни програми и проекти, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с целите на Сдружението;

7. осъществяваване на контакти и съвместна работа със сродни организации от страната и чужбина

ГЛАВА III

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8.Предметът на дейност на Сдружението се изразява в следните дейности:

1. организиране на  благотворителни акции, събития, чествания, представления, концерти, конкурси и други законни способи за набирането на средства и предоставянето им за дейности, свързани с целите на Сдружението;

2.материално, финансово, духовно и интелектуално подпомагане на деца и възрастни;

3.предоставяне на материали, костюми и пособия за да дава възможност на хората за изява в областта на изкуството, танците, музиката  и развива индивидуалните им интереси ;

4.организиране на срещи, чествания, тържества, конкурси, концерти,  свързани с танците,културата и  изкуството или индивидуалното развитие на деца и възрастни ;

5. активно взаимодействие с местни, регионални, национални и международни организации и неформални структури за повишаване на ефективността на дейността на сдружението;

6.подпомагане разработването и реализирането на проекти в различни сфери на образователния и културния живот на деца и възрастни;

7.генериране на ресурси и информация за разработването и прилагането на европейските и международни стандарти в областта на образованието икултурата;

8.участие в национални и международни инициативи свързани с културата,  изкуството и танците.

Чл.9.(1) Сдружението може да извършва и стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност , за която е регистрирано сдружението ,а именно:

 1. Продажба на билети и талони за посещение на концерти, благотворителни акции, събития, чествания, представления, конкурси и други събития, свързани  с културата ,изкуството и танците
 2. Рекламна и издателска дейност
 3. Сключване на дарителски/ спонсорски и рекламни договори
 4. Изграждане и стопанисване на обекти за развитие и изява на хората в областта на културата, танците  и изкуството
 5. Всякакъв друг вид стопанска дейност, непротиворечаща на разпоредбите на Закона и разпоредбите на настоящия Устав

(2)Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

*Дарителска сметка

ОББ АД
IBAN:BG44UBBS80021098344240

BIC кода на банката: UBBSBGSF